Odeslání objednávky učiníte kliknutím na tlačítko „Chci objednat Průvodce“ v objednávkovém formuláři. Potvrzujete, že Vám byly sděleny zákonem stanovené informace a souhlasíte s obchodními podmínkami.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, jímž je Daniel Ševčík, sídlo v Poličce, Hegerova 938, 572 01 Polička, IČ: 06290701 s kupujícím a to prostřednictvím elektronické komunikace na dálku a přes webové stránky prodávajícího www.AkneAkne.cz.

1.2 Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti obou stran: prodávajícího i kupujícího.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek platí a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.AkneAkne.cz a platí pro prodej produktů a služeb na nich uvedených.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Označení produktu a jeho cena, je uvedeno na webových stránkách prodávajícího. Cena je také uvedena na objednávkovém formuláři a to vždy včetně DPH.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje informace o kupujícím, označení objednávaného produktu, ceně včetně daní a nákladů na doručení produktu, způsobu úhrady kupní ceny a způsobu doručení. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

2.3 Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím odesláním objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko: „Chci objednat Průvodce“. Od tohoto učinění vznikají a platí práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kliknutím na tlačítko: „Chci objednat Průvodce“ kupujícím potvrzuje, že souhlasí a je seznámen s obchodními podmínkami.

2.4 Platná elektronická objednávka je pouze v případě, že kupující vyplnil všechny předepsané údaje v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Kupující potvrzuje a bere na vědomí použití prostředků komunikace na dálku při celém procesu objednávky a uzavření kupní smlouvy.

2.6 Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.7 Prodávající má povinnost dodat nebo poskytnout produkt či zboží, který si kupující řádně objednal. Kupující má povinnost produkt či zboží převzít a zaplatit její kupní cenu. V případě vyprodání zásob u hmotného produktu je této povinnosti prodávající zbaven.

2.8 Kupující nabývá vlastnického práva k produktu či zboží převzetím a zaplacením jeho kupní ceny.

2.9 Kupující bere na vědomí, že pro užívání online produktů je nutné splnit technické požadavky. A má nebo si zajistí vhodný software na jeho užívání. Případně si zajistí jeho aktualizaci.

 1. CENA PRODUKTU/ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostně převodem na účet uvedený v objednávkovém formuláři.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak nemůže prodávající platbu identifikovat a vyřídit včas požadované plnění.

3.6 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 U online produktů je dodáním - poskytnutí přístupových údajů (obvykle jména a hesla) k produktu na webových stránkách, která jsou ve vlastnictví prodávajícího. Kupující obdrží tyto přístupové údaje na e-mailovou adresu nebo poštou jako psaní na adresu uvedenou v objednávce.

4.2 Přístupové údaje jsou poskytnuty kupujícímu v případě dobírky ihned po zaplacení. V případě bankovního převodu předem, jsou odeslány na e-mailovou adresu kupujícího do 10 dní.

4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA A PŘÍSTUP UŽIVATELE

5.1 Přístup k produktu je zabezpečen na webových stránkách uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně uživatelského jména a hesla a není povoleno jej šířit.

5.2 Kupující není oprávněn poskytovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám. Produkty (obsah a záznamy) podléhají autorským právům a právní ochraně.

5.3 Šíření a poskytování přístupu a obsahu produktu třetím osobám je zakázáno.

5.4 Kupující toto bere na vědomí a odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou by případně způsobil nedovoleným šířením a porušením práv na ochranu autorského díla.

5.5 Prodávající může zrušit uživatelské jméno a heslo, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5.6 Kupující bere na vědomí, že přístup k produktu (za pomoci uživatelského jména a hesla) nemusí být dostupný nepřetržitě - a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

6.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozích bodech, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího akneakne@email.cz.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Neposílejte zboží na dobírku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
- prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti
- porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc není ve shodě s kupní smlouvou, kupující má právo, aby mu prodávající produkt uvedl do správného stavu, který odpovídá kupní smlouvě. Bezplatně a bez zbytečného odkladu. Takové vadné plnění může kupující uplatnit nejpozději do dvou let převzetí zboží.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Není-li opravení či výměna možná, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.5 S případnou reklamací mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese akneakne@email.cz. A připište prosím popis závady. O způsobu vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem.

7.6 Reklamace je vyřizována co nejrychleji - nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace.

7.7 Pokud kupující vadu sám způsobil, nemá prodávající povinnost reklamaci vyhovět. Avšak informujte mne prosím i tak. Třeba by se dalo něco dělat.

7.8 Za vady vzniklé běžným opotřebením či nedodržením návodu neodpovídá prodávající, ale kupující. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé vaším internetovým připojením (výpadku, pomalé rychlosti), nevhodným nebo neaktuálním internetovým prohlížečem či PC softwarem).

7.9 Prodávající neodpovídá také za úspěšné pokroky, úspěch nebo neúspěch kupujícího při použití produktu.

7.10 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.11 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy akneakne@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 1. NEPŘEBÍRÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Prohlašuji, že nejsem certifikovaný doktor či lékař a zde uváděné informace jsou návody a doporučení. Nejedná se o lékařskou léčbu. Tyto řádky zde píši kvůli právnímu hledisku.
Chtěl bych zmínit, že z právního hlediska nejsem jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či nikoliv a ani za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy mysli. Svůj zdravotní stav vždy raději konzultujte se svým lékařem.

Při používání online produktu a služeb jste plně svéprávní a zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch či případný neúspěch závisí na řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit. Například, co z toho budete či nebudete aplikovat v praxi nebo zda máte zájem něco měnit. Znovu tedy především opakuji, že nemohu přebírat odpovědnost za Váš zdravotní stav.

Je pouze na Vás, které informace a jak uplatníte. Předně vždy vycházejte ze svého zdravotního stavu a konzultujte různá doporučení s lékařem. Rád bych upozornil, že informace v produktech nejsou náhradou za individuální konzultaci s kvalifikovaným doktorem či lékařem a nenahrazujte jimi individuální a odbornou lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace od třetích osob a nelze se na ně 100% spoléhat.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo) a dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.11 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Pokud byste již nesouhlasili se zasíláním obchodních sdělení, můžete mi buď napsat e-mail na adresu: akneakne@email.cz nebo se jednoduše odhlásit a to kliknutím na odkaz k odhlášení v patičce jakéhokoliv e-mailu.

10.3 Při vyplnění objednávkového formuláře kupující souhlasí, že tyto osobní údaje budou zařazeny do databáze prodávajícího a se zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Kupující zároveň souhlasí, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcí.

10.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Používání cookies můžete deaktivovat také ve Vašem internetovém prohlížeči.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Daniel Ševčík, Hegerova 938, Polička, 57201, adresa elektronické pošty akneakne@email.cz
  6. Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. srpna 2017.

 

V Poličce dne 13. 07. 2017